ANBI, de aanvraag  

ANBI, de aanvraag  

 

In mijn vorige artikel in het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen heb ik een introductie gegeven op de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status is een fiscale status die aangevraagd kan worden bij de Belastingdienst en die de instelling en donateur, onder voorwaarden, fiscale voordelen biedt. Zoals vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting. Maar ook giftenaftrek voor donateurs. De ANBI-status is populair: Nederland telt zo’n 45.000 ANBI’s. Niet alleen traditionele goede doelen komen in aanmerking voor de regeling, ook woningcorporaties en gemeentes zijn voorbeelden van ANBI’s. Het zijn voornamelijk stichtingen met een algemeen nuttige doelstelling die de ANBI-status aanvragen. 

Aanvraagformulier 

Een stichting kan de ANBI-status aanvragen door middel van het formulier Aanvraag ANBI-beschikking. Deze is op de internetsite van de Belastingdienst te vinden. Als een stichting ook in aanmerking wil komen voor de status van culturele ANBI en men voldoet aan de voorwaarden, dan kan dit in het formulier worden aangeven. Een aanvraag moet volledig zijn, wil het ANBI-team deze in behandeling kunnen nemen. De aanvraag moet daarom volledig worden ingediend. Dit voorkomt vertraging. De statuten moeten op orde zijn, er moet een beleidsplan - dat voldoet - worden meegestuurd en de stichting moet de verplichte gegevens op een internetsite hebben gepubliceerd. Het ANBI-team controleert al deze zaken. Is de aanvraag niet volledig, dan kan het ANBI-team deze niet in behandeling nemen. Zij nemen dan contact op met de aanvrager van de ANBI-beschikking, met het verzoek de aanvraag binnen 8 dagen alsnog aan te vullen. Dit werkt uiteraard vertragend op het proces. Is alles compleet aangeleverd? Dan neemt de totale afhandeling van de aanvraag maximaal 8 weken in beslag. Maar vaak duurt de afhandeling dan korter. 

Oprichtingsakte 

De statuten (oprichtingsakte) van de stichting moeten bij de aanvraag op orde zijn. Hierin moeten onder andere de volgende zaken duidelijk zijn vastgelegd: 

• De liquidatiesaldobepaling moet juist zijn omschreven. Dit houdt in dat als een stichting wordt opgeheven, het overgebleven vermogen naar een ANBI gaat. Bij een culturele stichting moet het vermogen naar een andere culturele ANBI gaan. 

• Er zijn eisen met betrekking tot het beschikkingsmachtcriterium. Het bestuur mag niet uit 1 persoon bestaan. Dit om misbruik te voorkomen. Ook mag er geen vetorecht - of iets dergelijks - aanwezig zijn. Er moet sprake zijn van een meerhoofdig bestuur zodat er onafhankelijke besluitvorming kan plaatsvinden. 

• Bestuursleden mogen een onkostenvergoeding ontvangen voor aantoonbaar gemaakte kosten en daarnaast een niet bovenmatig vacatiegeld. 

Beleidsplan Stichtingen vergeten soms bij een aanvraag een beleidsplan mee te sturen. Dit is wel een vereiste, zonder een beleidsplan kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen. Een beleidsplan is belangrijk omdat daaruit blijkt welke koers de stichting vaart. Het is dus een toets voor de - door het bestuur - te nemen beslissingen. Uit het beleidsplan moet de visie voor de toekomst blijken waarin de stichting zaken concreter uitwerkt dan in de statuten. Het moet steeds actueel zijn. Voor een ANBI moet het beleidsplan in ieder geval inzicht geven in: 

• de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling 

• de wijze van werving van inkomsten 

• het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan Het beleidsplan mag op meerdere jaren betrekking hebben. 

Internetsite 

Een ANBI is verplicht om een aantal gegevens op een eigen internetsite te publiceren. Bij de aanvraag moet dit al op orde zijn, de internetsite moet actief zijn en de verplichte gegevens moeten te vinden zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om het fiscaal nummer, contactgegevens, de doelstelling, (de verkorte versie van) het beleidsplan, de namen en functies van de bestuursleden, een activiteitenverslag waarin staat wat de ANBI de afgelopen periode heeft gedaan en de financiële cijfers. Deze laatste 2 gegevens zijn bij nieuw opgerichte stichtingen nog niet van toepassing. Het blijkt dat bij veel aanvragen de internetsite niet op orde is. Ook dit is wel een vereiste, want zonder een internetsite waar al de verplichte gegevens op staan, kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

Digitaal aanvraagformulier ANBI 

Sinds kort is er een mogelijkheid om een ANBI-aanvraag digitaal in te dienen bij de Belastingdienst. Het digitale aanvraagformulier is te vinden op de internetsite van de Belastingdienst. Er bestaat ook nog steeds de mogelijkheid om een aanvraag op papier in te dienen. 

ANBI Loket 

De afgelopen tijd heeft het ANBI-team gewerkt aan de ontwikkeling van een internetsite speciaal voor stichtingen en verenigingen die een ANBI-status willen aanvragen óf die deze status al hebben, genaamd ‘ANBI Loket’. De - met name - kleine en middelgrote aanvragers van een ANBI-status hebben behoefte aan praktische uitleg en instructies over de ANBI-eisen. Met het oog op die doelgroep is het ANBI Loket opgezet. Er is praktische uitleg te vinden en er kan op een laagdrempelige manier contact worden opgenomen met het ANBI-team. Het ANBI Loket is niet primair bedoeld voor de professionele adviseur van grote ANBI’s (met vaak complexe structuren) en voor het indienen van vooroverleg. Het ANBI Loket is begin april live gegaan! Het loket is te benaderen via de volgende link: www.anbiloketbelastingdienst.nl