Hoe kunt u doneren aan een goed doel?

U wilt schenken aan een goed doel? Dan kan dat op twee manieren.

Namelijk:

  • een éénmalige schenking
  • een periodieke schenking

Indien het goede doel van uw keuze een ANBI gecertificeerde of een SBBI instelling is, zijn uw giftenaftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de aftrek van zowel eenmalige als periodieke schenkingen gelden drempels en maximale bedragen.
U heeft een extra voordeel indien het een culturele ANBI betreft. Dan kunt u namelijk de gift voor 125% van het belastbaar inkomen aftrekken.
ANBI gecertificeerde instellingen betalen geen belasting over de inkomsten vanuit schenkingen. Indien er sprake is van een aan de schenking verbonden tegenprestatie, dan moet de instelling wel schenkbelasting betalen.

Periodieke schenkingen zijn voor 100% belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. Wel stelt de belastingdienst enkele eisen aan deze vorm van steun aan een goed doel.

Er wordt voor minimaal 5 jaar op rij een bedrag overgemaakt naar dezelfde organisatie.
Het bedrag is elk jaar ongeveer van dezelfde grootte.
Er is geen tegenprestatie aan de schenking verbonden.
De minimale leeftijd van de schenker bedraagt 18 jaar.
In geval van geregistreerd partnerschap of huwelijk dient de partner akkoord te gaan met de schenking.

Notariële akte vs schenkingsovereenkomst

Sinds 2014 is het niet meer nodig om middels een notariële akte een schenking vast te leggen. Een overeenkomst tussen schenker en het goede doel is tegenwoordig voldoende. Indien er wel sprake is van een notariële akte, dat is het handig om af te spreken wie de kosten hiervan voor zijn rekening neemt. Op de site van de belastingdienst staan enkele voorbeeldformulieren welke kunnen dienen als basis voor uw schenkingsovereenkomst.

Kijkt u ook goed op de site van het beoogde goede doel. Veel goede doelen maken gebruik van een eigen ontwikkelde schenkingsovereenkomst. Wanneer komt een periodieke schenking tot zijn einde?
Een periodieke schenking eindigt in de volgende gevallen:

Bij overlijden van de schenker.
In de volgende gevallen dient het in de schenkingsovereenkomst opgenomen te zijn:

Daling van het inkomen van de schenker,
Het verliezen van de ANBI certificering,
Het failliet gaan van de organisatie.

De schenker mag, in het geval van het niet op de hoogte zijn van deze ontwikkeling, de gift toch aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst of naar de contactpersoon van het goede doel.

Belasting

Voorlopige teruggaaf
Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Giftenenaftrek
Zijn giften aan goede doelen belasting aftrekbaar? In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bovendien geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen'.

Drempelinkomen
Het drempelinkomenbestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'.
Meer informatie over het drempelinkomen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Bewijzen
Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften. Giften aan collectanten waarvan geen kwitantie is, zijn niet aftrekbaar.

De giftenaftrek verschilt van belastingaftrek voor periodieke giften. Daarvoor gelden andere voorwaarden. Kosten voor vrijwilligerswerk bij een goed doel, kunnen ook als (gewone) gift worden aangemerkt.

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave  door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Goederen geven
Het is ook mogelijk goederen of rechten (vorderingen of waardepapieren) te geven aan een goed doel. Deze schenkingen kunnen een aftrekpost zijn voor de belasting in de vorm van een eenmalige gift. Het is dan wel belangrijk dat vaststaat wat de waarde van de goederen is in het economisch verkeer

Culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voorbeelden van Culturele instellingen

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI

Is uw instelling een culturele ANBI? Dan moet u giften aan uw instelling apart vermelden in uw administratie. U mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van uw instelling.

Deze zogenaamde "Geefwet" welke in is gegaan op 1 januari 2012 dreigde zijn laatste jaar te hebben in 2017. Het kabinet, bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hier onlangs de permanente status aan verleend.

Erfbelasting

ls iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen (met ANBI status) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling.

Hoogte van de schenk- en erfbelasting

De hoogte van de belasting die moet worden betaald over een nalatenschap of schenking hangt van twee dingen af: de grootte van de verkrijging en de relatie tussen de schenker (of erflater) en de bevoordeelde.

In beginsel geldt: hoe groter de verkrijging, hoe hoger het belastingtarief. Daarnaast geldt: nabije verwanten (echtgenoot, kinderen) betalen een lager tarief dan verre familieleden. Mensen die alleen in de verte verwant zijn met de schenker of erflater of helemaal geen familie zijn, vallen in de hoogste tariefgroep.

Erfbelasting is een complex onderwerp. Op deze website staat alleen de basisinformatie. Daarnaast zijn er nog allerlei bepalingen en uitzonderingen. Een notaris kent de weg hierin en kan adviseren hoe een nalatenschap het beste kan worden verdeeld. Veel notarissen zijn zelfs speciaal opgeleid als 'estate-planner'. Ook de meeste goede doelen hebben deskundigen op het gebied van nalaten en schenken. Ook zij kunnen informatie en advies geven.  

(Bron Belastingdienst, Goededoelen.nl)

Keurmerk en erkenningen

ANBI / SBBI


Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voorbeelden van culturele instellingen

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

CBF Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Het is een investering in donateursvertrouwen, uw organisatie en de sector als geheel. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook als klein of net opgericht goed doel valt u hier dus onder. Tarieven zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie en starten al vanaf € 250 per jaar.

Het aanvragen van een erkenning kan bij het CBF. U levert informatie aan. Zij lichten deze door en bekijken of uw organisatie goed op orde is. Hiervoor kijken ze naar kwaliteitscriteria die zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie.

De criteria bestaan enerzijds uit verplichte (harde) normen en anderzijds uit ontwikkel- en bespreekpunten die u helpen om te professionaliseren en te groeien. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling, die bestaat uit leden die het belang van gevers, donateurs en de sector behartigen.

Eenmaal erkend, mag u het erkenningslogo voeren en actief uitdragen. Ook verschijnt u met het logo in het Register Goede Doelen. Zo bent u voor iedereen direct herkenbaar en vindbaar als Erkend Goed Doel dat de zaken op orde heeft Na uw erkenning krijgt u jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo controleren het CBF of u nog voldoet aan de kwaliteitscriteria.

(bron CBF)

 

Fonds op Naam

Fonds op naam

Bij steeds meer goede doelen kan een Fonds op Naam worden opgericht. Dit kan bij leven maar ook via een beschikking in het testament. Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel, ook genoemd het 'hoofdfonds', met een gerichte opdracht.

Doelstelling

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan het 'hoofdfonds' gerelateerde doelstelling (bijvoorbeeld een bepaald onderzoek). De schenker kan ook zelf bepalen hoeveel geld het fonds uitgeeft. Het doel van het Fonds op Naam moet over het algemeen wel passen binnen de doelstelling van het 'hoofdfonds'. Het 'hoofdfonds' zorgt ervoor dat het geld in het Fonds van Naam besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij het 'hoofdfonds' aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.

De meeste goede doelen hanteren een minimumbeginvermogen. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.

Kosten

Over het algemeen neemt het 'hoofdfonds' alle kosten voor het instellen van een Fonds op Naam voor zijn rekening. Onder deze kosten vallen onder andere de notariskosten. Meer informatie over het instellen van een Fonds op Naam is beschikbaar bij de notaris of bij het goede doel.

Nieuwste publicaties

Aanbevelingen