De Dierencoalitie

De Dierencoalitie

 

We geven dieren een stem

 

De Dierencoalitie heeft als onafhankelijke organisatie tot doel om belangen van dieren te behartigen. Ze geven dieren inspraak in maatschappelijke en politieke discussies. Samen een sterk maatschappelijk middenveld van organisaties voor het beschermen van dieren, verminderen van dierenexploitatie en bevorderen van wetgeving en overheidsbeleid die een krachtige bescherming bieden aan dieren. In 2021 heeft de Dierencoalitie een stichting opgericht. De stichting Ondersteuning Dierencoalitie heeft als doel de bedrijfsvoering van de Dierencoalitie te ondersteunen. De Dierencoalitie bestaat uit 17 dierbeschermingsorganisaties; IFAW, World Animal Protection, AAP, Bont voor Dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, Sophia-Vereeniging, DierenLot, Eyes on Animals, Vissenbescherming, NFDO, Sea First, Varkens in Nood en Dier&Recht, Wakker Dier en Vier Voeters.

Tekst: René Zoetemelk


Rampen en dieren


Sandra Beuving is directeur van de stichting Ondersteuning Dierencoalitie. Met haar bestuurskundige achtergrond zorgt zij voor een adequate organisatie en voor fondsenwerving. ‘Het is begrijpelijk dat wij niet zonder financiële bijdragen van derden kunnen opereren. Voor het uitvoeren van plannen is geld nodig. Geld dat volledig ten gunste komt van dierenwelzijn. We hebben een beleidsplan waarin uiteen wordt gezet wat we willen bereiken. Door de samenwerking van veel organisaties zijn we een sterke spreekbuis met expertise als het gaat om het beschermen van dieren en het verder beperken van dierenexploitatie. Die expertise is nodig bij de contacten met politiek en overheidsorganisaties. We geven aan de voorkant sturing op nieuwe ontwikkelingen, politieke processen en besluitvorming over dierenwelzijn. Voorbeeld daarvan is hulp aan dieren bij rampen. Het bleek dat er, bijvoorbeeld bij de watersnoodramp in Limburg, geen of nauwelijks aandacht was voor de evacuatie van dieren. Nog actueler is de situatie in de Oekraïne. Veel dieren worden aan hun lot overgelaten. De inzet vanuit de Dierencoalitie van DierenLot, IFAW en NFDO in samenwerking met andere organisaties heeft ertoe geleid dat de minister een motie over heeft genomen om dieren een vaste plek te geven in crisisdraaiboeken. Daarnaast is er nu ook veel aandacht voor huisdieren. De werkgroep Huisdieren heeft het op zich genomen om met breed draagvlak een onderzoek te doen naar de transparantie in de gehele keten dus van handel tot overlijden. Dus wordt onderzoek gedaan bij fokkers, handelaren, dierenwinkels, de huisdiereigenaren en de opvang of het asiel. In 2022 wordt financiering voor het onderzoek gezocht om snel te kunnen starten.’

 

Sandra_Beuving-27

Foto: Sandra Beuving, directeur van de stichting Ondersteuning Dierencoalitie

 

Meer contact tussen betrokken organisaties


Er komt, naast de politieke organisaties, steeds meer contact met betrokken organisaties zoals de veehouderij. Ook daar krijgt de Dierencoalitie steeds meer vat op. ‘We moeten samen met belangenorganisaties het dierenwelzijn verbeteren. Doel is het samen vinden van verbetering. In 2021 werd in de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat regelt dat het niet langer toegestaan is om een dier pijn te doen of de gezondheid of het welzijn te benadelen. Het doel is om op diervriendelijke manier te huisvesten. De politieke en maatschappelijke behoefte voor een andere veehouderij werd nog duidelijker. De druk op natuur, het klimaat en het welzijn is onhoudbaar geworden. De wijze waarop dieren gehouden wordt niet langer meer geaccepteerd.’


Bundelen van krachten


Het gaat om het bundelen van krachten. Zo hebben IFAW, stichting AAP en World Animal Protection vanuit de Dierencoalitie en in samenwerking met stichting SPOTS een maatregelenpakket ‘van social naar wildlife distancing’ gepubliceerd. De aanleiding was de uitbraak van de coronapandemie. Het pakket bevat 15 politieke maatregelen die ertoe moeten leiden dat de handel in wilde dieren afneemt. Publicatie was vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen en bevatte de oproep voor meer aandacht voor het voorkomen van pandemieën. Veel maatregelen zagen we later verwerkt in een expertrapport met aanbevelingen aan het kabinet. Ook is in 2021 is op initiatief van de Vissenbescherming een werkgroep in het leven geroepen op het gebied van vissenwelzijn. Het werd onderdeel van het politieke debat. We werden uitgenodigd voor een Ronde Tafelgesprek in de Tweede Kamer om onze kennis te delen. Vlak daarna werd een motie over het verbieden van het koken van levende krabben en kreeften door vrijwel alle politieke partijen in de Kamer aangenomen.’

pexels-pixabay-63285


Dilemma’s


Wat als als twee of meerdere diersoorten elkaar de weg zitten? Sandra Beuving ziet dat in de praktijk steeds vaker. ‘Door de toename van wolven hebben we te maken met het doden van schapen. De rol die wij dan aannemen, is dat we advies geven over het afschermen van terreinen. Daarnaast zetten we ons in voor het jachtvrij maken van gebieden; immers de wolf is bij uitstek de natuurbeheerder voor het in stand houden van bijvoorbeeld populaties herten en zwijnen. Een ander dilemma was de wasberenpopulatie in Limburg. Een diervriendelijke oplossing is gevonden door goede opvang bij stichting AAP.’


Betrokkenheid gevers

‘Om schenkers betrokken te houden bij de resultaten van de Dierencoalitie worden symposia georganiseerd en nieuwsbrieven gestuurd. In 2022 wordt een symposium georganiseerd met het doel een politiek-maatschappelijk debat over het versterken van de rechtspositie van het dier. Wetenschappers, juristen, politieke partijen, mensen uit de praktijk en andere experts worden tijdens dit symposium bij elkaar gebracht om samen te onderzoeken hoe de rechtspositie van het dier verbeterd kan worden. Schenkers worden geïnformeerd over de resultaten van congressen en ontwikkelingen op het gebied van het bevorderen van het dierenwelzijn. Samen doen we alles voor dierenwelzijn vanuit het perspectief van het dier waarbij alles onlosmakelijk verbonden is aan andere waarden als biodiversiteit, klimaat en het verbeteren van het leefklimaat. We geven dieren een stem.’


Meer informatie

Dierencoalitie
Louis Couperusplein 2 III
2514 HP Den Haag
info@dierencoalitie.nl