Stichting Carillon Den Haag

De Stichting Carillon Den Haag werd op 17 september 1980 opgericht als de voortzetting van de op 15 december 1972 gevormde Haagse Beiaardcommissie. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder KvK 41152006 en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN 816173497.

De Stichting stelt zich in het algemeen ten doel de beiaard- of carilloncultuur (UNESCO immaterieel cultureel erfgoed) te bevorderen en belangstelling daarvoor te stimuleren.

Binnen de gemeente 's-Gravenhage bevinden zich drie carillons waarop de activiteiten van de Stichting voornamelijk zijn gericht. Het betreft de beiaarden in de torens van de Grote of St. Jacobskerk en van de Oude Kerk op Scheveningen, beide gemeentelijke eigendommen, en het carillon van het Vredespaleis. Bovendien hangen op allerlei plaatsen binnen de gemeente luidklokken, waarop de Stichting eveneens haar aandacht richt; dit geldt met name voor de eigendommen van de gemeente 's-Gravenhage. Binnen haar aandachtsgebied vallen eveneens enkele monumentale uurwerken en enige nog functionerende speelwerken die in directe verbinding staan met een van de carillons. Deze bevinden zich in de torens van de Abdijkerk in Loosduinen (16e-eeuws), van het Oude Raadhuis (1565), van de Haagse Nieuwe Kerk (1656), van de Oude Kerk op Scheveningen (18e- eeuws), van de Scheveningse Nieuwe Kerk (ca. 1895) en van de Grote Kerk (1927). De betreffende speelwerken zijn: de speeltrommel van de Grote Kerk (1689) en de automaat (computer) in de Oude Kerk op Scheveningen (1975). Deze uur- en speelwerken zijn vrijwel alle gemeentelijke eigendommen. Ten slotte rekent de Stichting nog binnen haar horizon het oorspronkelijk in de toren van de Grote Kerk geplaatste, gotische uurwerk met speeltrommel uit 1541, thans in het museum Speelklok in Utrecht, en het uurwerk van het Vredespaleis, een Zwitserse schenking uit 1913, dat nu staat opgesteld in het Klok & Peel Museum te Asten.

De Stichting bereikt haar doel door aandacht te wekken voor de reguliere bespelingen op de beiaarden in de drie genoemde torens en bespelingen bij bijzondere gelegenheden, zoals herdenkingen of (vorstelijke) festiviteiten. Eén en ander gebeurt in nauw overleg met de stadsbeiaardier, die als gemeentelijk functionaris de bespelingen verzorgt in de torens van de Grote Kerk en de Oude Kerk op Scheveningen en qualitate qua lid is van het Stichtingsbestuur. De Stichting brengt de bespelingen onder bredere aandacht via aankondigingen in de pers, de lokale of regionale radio en TV en op het Internet, in het bijzonder door middel van het eigen YouTube-kanaal waarop live-stream bespelingen te bezichtigen en te beluisteren zijn. 
https://www.youtube.com/channel/UCAef7g6k6kxWO559OfGgvSA/videos

Naast de reguliere bespelingen besteedt de Stichting bijzondere aandacht aan incidentele beiaardconcerten die in het kader van haar doelstelling worden georganiseerd. De Stichting doet dit deels op eigen kracht, deels in samenspraak met andere instellingen. Te denken valt aan carillonbespelingen voorafgaand aan orgelconcerten in de Grote Kerk, waartoe overleg wordt gevoerd met de organiserende instantie, het Haags Orgel Kontakt. Ook organiseert zij zomerconcerten (zgn Nutstuinconcerten) op de beiaard van de Grote Kerk, en bespelingen bij feestelijke of memorabele bijeenkomsten aldaar, en is desgewenst betrokken bij incidentele concerten tijdens bijzondere gelegenheden in Scheveningen en bij orgelconcerten in de Oude Kerk.

De Stichting streeft ernaar meer diversiteit in het repertoire aan te brengen door opdrachten aan (buitenlandse) componisten die woonachtig in Nederland zijn, te verstrekken en daarmee een meer diverse afspiegeling van de maatschappij te vormen. In het bijzonder heeft de Stichting interesse in de samenwerking met componisten met een niet-Europese achtergrond, die met muzikale ideeën vanuit andere culturen de traditie kunnen verrijken. Hiermee wil de Stichting Carillon Den Haag als drijfkracht dienen om het vernieuwen en internationaliseren van de beiaardkunst te stimuleren binnen het wereldwijde netwerk van International Network of War Memorial and Peace Carillons waar de Stichting deel van uitmaakt.
 
Ten bate van grotere bekendheid met de beiaard vervaardigt de Stichting informatief materiaal. Het gaat ondermeer om de uitgave van folders met gegevens over de bouwgeschiedenis van de betreffende torens en van de daarin aanwezige carillons, educatief materiaal, persberichten en programma's, radio- en TV-presentaties. Voorts publiceert de Stichting muziekboeken die kosteloos beschikbaar worden gesteld aan beiaardiers elders in het land.

De Stichting Carillon Den Haag heeft de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status. Op grond hiervan is zij gerechtigd schenkingen, legaten en erfenissen belastingvrij te ontvangen.

Het bestuur heeft zich o.a. ten doel gesteld, een vermogen te vormen waardoor zo veel mogelijk bespelingen, extra concerten en andere beiaard- en klokken gerelateerde activiteiten - die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Den Haag - kunnen worden gecontinueerd. Donaties, schenkingen en legaten zijn daarom zeer welkom.

Het IBAN nummer is NL10INGB0002908094 ten name van de Stichting Carillon Den Haag.

Beschermheer is Mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van Den Haag.

https://www.stichtingcarillondenhaag.nl info@stichtingcarillondenhaag.nl